عملیات راه اندازی واحد حسابداری

  • مشخص کردن سرمایه شرکا
  • طراحی کدینگ حسابداری و پیاده سازی آن
  • طراحی کدینگ انبار و کنترل در پیاده سازی آن درانبار
  • تهیه و شناسایی لیست اموال و ارائه لیست و جدول آن 
  • تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های مالی و کنترل داخلی
  • تهیه روال ها و رویه های مورد نیاز بابت ثبت اسناد حسابداری
  • تهیه مانده ابتدای دوره باتوجه به اطلاعات دریافتی از کارفرما