حسابداری بیمه ای (تامین اجتماعی)

  • تنظیم قرارداد وزارت کار با پرسنل
  • تهیه گزارش مانده مرخصی پرسنل
  • شرکت در جلسات دفاع تامین اجتماعی
  • تهیه پرونده گزارشات و مدارک مورد نیاز
  • تشکیل پرونده در تامین اجتماعی ودریافت کد کارگاهی
  • تهیه و ارسال لیست ماهنامه بیمه تامین اجتماعی کارکنان