حسابداری مالیات برعملکرد

  • تحریر دفاتر مالی
  • کاهش مالیات برگ تشخیص
  • شرکت در جلسات دفاع مالیات 
  • شرکت در جلسات هیئت بدوی و تجدید نظر
  • تهیه و ارسال لیست معاملات فصلی ماده 169
  • تهیه و تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد