خدمات حسابداری


–مشاوره وراه اندازی نرم افزار های مناسب مالی ، انبار ، حقوق دستمزد
– تبدیل سیستم دستی به سیستم مکانیزه
– ارائه سیستم مالی متناسب برای شرکت هایی با سیستم مالی نامرتب و یا شرکت های تازه تاسیس
– ارائه کدینگ حساب ها و اصلاحات کدینگ های از پیش تعیین شده
– ثبت اسناد حسابداری معوقه و جاری
– تحریر دفاتر و اسناد حسابداری
– عملیات رفع مغایرت و اصلاح و بستن حساب ها
– بررسی و حل مسائل  مالی بین شرکا
– بهای تمام شده وکنترل خط تولید وعملیات انبارگردانی
– تهیه وتنظیم گزارشات مالی و تجزیه و تحلیل آن ها
– تهیه و تنظیم صورتهای مالی
– مشاوره مالی و مالیاتی