تراکنش بانکی


چند وقتی است که مورد جدید از قانون مالیات درمیان مردم رایج شده است که به اسم مالیات برگردش حساب های بانکی یامالیات برتراکنش های بانکی شناخته شده است.
هرشخصی بابت درآمد کسب شده به میزانی که قانون مشخص کرده است موظف به پرداخت مالیات می باشد. که این درآمد ازحقوق کارگران وکارمند ها گرفته تا بنگاه ها وشرکت های بزرگ اقتصادی گردش مالی درشرکت ها وکسب وکارها کاملا شفاف می باشد و مبدا و مقصد پول مشخص می باشدحال اگر فردی قصد داشته باشد که بخشی از درامد خود را از اداره مالیات پنهان کند یا افرادی که قصد درآمدزایی از راه های غیرقانونی را داشته باشند.
یکی از بهترین راه جلوگیری از این جرم ها که به آن نیز فرار مالیاتی یا پولشویی می گویند گرفته شود بررسی و کنترل گردش مالی حساب بانکی اشخاص باتراکنش های بالا می باشددرقانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی این را اختیار دارد درصورت نیاز حساب های بانکی وتراکنش های بانکی مودیان راموردبررسی قرار دهد.
(حال این شرکت درنظر دارد به کمک شما بیایدتا حداقل مالیات ممکن را در بررسی های تراکنش ها بانکی خود به اداره مالیات پرداخت نمائید. )
تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی ندارند
1-جابجایی بین حساب ها
2-انتقال بین حساب شرکا درمشاغل مشارکتی
3-قرض و دریافتی وپرداختی
4-تسهیلات دریافتی بانکی
5-دریافت و پرداخت مربوط به حق شارژ
6-دریافت تنخواه توسط کارفرما
7-دریافت و پرداخت سهامداران و اعضا هیئت مدیره واشخاص حقوقی که طرف مقابل آن دردفاترشخص حقوقی در حساب های دریافتنی و پرداختنی جاری شرکا منظور شده باشد
8-وجوه دریافتنی ناشی از جبران خسارت