حسابداری مالیات برارزش افزوده

  • شرکت در جلسات دفاع ارزش افزوده
  • تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده
  • تهیه پرونده و مدارک مورد نیاز برای رسیدگی ارزش افزوده
  • تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده برمبنای خرید و فروش هرفصل