–اظهارنامه عملکرد مالیاتی سالانه
 – تنظیم و تهیه لیست صورت معاملات فصلی
– ارسال لیست بیمه
 – ارسال لیست مالیات حقوق
 – تهیه وتنظیم لیست صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169
– تهیه وتنظیم لوایح قانونی جهت ارائه هیئت های حل اختلاف مالیاتی
– تهیه و تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده
– دفاع مالیاتی و حضور در جلسات رسیدگی مالیاتی
– پیگیری اعتراض مالیاتی در مراحل مختلف توافق با اداره مالیاتی و شورای عالی
– دریافت حداکثر بخشودگی جرائم مالیاتی
– مشاوره جهت رعایت قوانین مالیاتی در امور حسابداری